Právne informácie

 • Webová lokalita https://easyconnect.renault.fr, ktorú publikuje spoločnosť Renault s.a.s. (ďalej len „RENAULT“), je určená pre osobné informácie používateľov. Váš prístup k lokalite a jej používanie podlieha týmto „Právnym upozorneniam“ a všetkým platným zákonom.

  Pri vstupe, prehliadaní a používaní webovej lokality bezvýhradne akceptujete Právne upozornenie, ktoré má prednosť pred akoukoľvek inou dohodou, ktorú môžete mať so spoločnosťou RENAULT alebo s členmi jej obchodnej siete.

  Webovú lokalitu publikuje:

  Renault s.a.s.

  Zjednodušená akciová spoločnosť s kapitálom 533 941 113 eur

  13/15, quai Alphonse Le Gallo 92100 Boulogne-Billancourt cedex – France RCS Nanterre 780 129 987

  Tel.: +33 (0) 810 40 50 60 

  Riaditeľ publikácie: Benoît JOLY

  Správca lokality: Isabelle LAPIERRE

  Poskytovateľ webhostingu: 

  LinkByNet

  5-9 Rue de l'Industrie

  93200 Saint-Denis